Informacje o sieci

Prawo autorskie

Właścicielem i administratorem stron internetowych kupka.kralovehradeckyregion.cz jest Kraj Kralovehradecki, z siedzibą Pivovarské nám. 1245 , Hradec Králové, 500 03 , Regon: 70 88 95 46, NIP: CZ 70 88 95 46, któremu zgodnie z ustawą nr 121/2000 Dz.U. – ustawa o prawach autorskich, przysługują prawa majątkowe do tych stron internetowych (dalej „Administrator”).

Operatorowi przysługują wszystkie prawa autorskie związane z wszelką treści, którą Operator umieszcza na stronach kupka.kralovehradeckyregion.cz/, włącznie z tekstem, designem stron, szkicami technicznymi, grafiką, wszelkimi ilustracjami znajdującymi się na tych stronach. Operator ma również pełne prawo wyboru i sposobu uporządkowania plików znajdujących się na tych stronach.

Prawa i obowiązki Operatora oraz Użytkowników związane z korzystaniem z niniejszych stron wynikają z niniejszego Regulaminu. Niniejsze instrukcje odnoszą się do wszystkich osób, które odwiedzą te strony (zwanymi dalej "Użytkownikami"). Użytkownik wyraża zgodę z treścią niniejszego Regulaminu wchodząc na jakąkolwiek ze stron www Operatora, lub też w jakikolwiek inny sposób korzystając z jakichkolwiek informacji umieszczonych ramach tych stron www Operatora.

Zamieszczenie jakichkolwiek danych czy informacji na stronach kupka.kralovehradeckyregion.cz/, za wyjątkiem niniejszego dokumentu, nie ma charakteru żadnej czynności prawnej, jeżeli w poszczególnych przypadkach nie będzie wyraźnie określone inaczej.

Ochrona danych

Zgromadzone informacje i ich wykorzystanie

Dostęp do stron kupka.kralovehradeckyregion.cz, na podstawie ustawy nr 101/2000 Dz.U, o ochronie danych osobowych, lub ewentualnie innych ustaw w pełnym brzmieniu, może zostać ze strony Operatora uwarunkowany udzieleniem pewnych danych osobowych Użytkownika. W tym przypadku Operator będzie dysponować tymi danymi w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przekazywanie danych osobowych

Operator współpracuje ze spółkami, które dla niego świadczą różnego rodzaju usługi. Spółki te, o ile są do tego upoważnione, mogą dysponować danymi osobowymi Użytkownika, przy czym korzystają z tych informacji przy wykonywaniu swoich obowiązków i nie mogą ich używać do innych celów. Operator nie sprzedaje, nie przekazuje oraz nie informuje o danych osobowych osób trzecich.

Operator jednak zastrzega sobie prawo używania lub przekazywania jakichkolwiek danych, które będą niezbędne w celu spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, do zapewnienia ochrony integralności sieci, spełnienia wymogów Użytkownika lub w związku z toczącym się postępowaniem sądowym i postępowaniem w interesie publicznym.

O ile Użytkownik chce skorygować swoje dane osobowe posiadane przez Operatora, może w tej sprawie do Operatora zwracać za pośrednictwem adresu email privacypolicy@fg.cz lub adresu pocztowego wymienionego na stronie o prawach autorskich.

Kody stron trzecich

Na niniejszej stronie internetowej korzystamy z kodów spółek Google, które pomagają nam analizować zachowania użytkowników naszej strony.

Google Analytics

Niniejsze strony korzystają z usługi Google Analytics, świadczonej przez spółkę Google, Inc. (dalej "Google"). Usługa Google Analytics wykorzystuje pliki "cookies", które są pilkami tekstowymi zapisywanymi w komputerze, umożliwiającymi analizować sposób korzystania ze strony internetowej przez jej użytkowników. Wygenerowane przez plik cookie informacje o korzystaniu ze strony internetowej przez jej użytkowników (łącznie z adresem IP) są przesyłane í zapisywane na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych.

Firma Google będzie wykorzystywała te informacje do analizy korzystania ze strony i do sporządzania raaportów o aktywności sieciowej w odniesieniu do tej strony na potrzeby podmiotu prowadzącego stronę internetową oraz do świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem ze stron internetowych oraz z Internetu. Google może również udostępniać te informacje podmiotom trzecim, o ile nakazują tak przepisy prawne oraz podmioty te przetwarzają odnośne informacje na zlecenie Google. Adres IP użytkownika nie zostanie powiązany z żadnymi innymi danymi Google. Użytkownik ma możliwość zablokować korzystanie z plików cookie dokonując stosownych ustawień swojej przeglądarki internetowej. Może to jednak pociągnąć za sobą ograniczenie możliwości korzystania z określonych funkcji, oferowanych przez tę stronę internetową Korzystając z tej strony Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swych danych przez Google w opisany wyżej sposób oraz w podanych celach.

Szczegółowe informację o Google Analytics i ochronie danych osobowych znajdują się na stronie internetowej http://www.google.com/intl/pl/privacy/privacy-policy.html.

Jeśli chcesz zapobiec monitorowaniu, możesz zainstalować dodatek do swojej przeglądarki internetowej (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Cookies

"Cookies" są informacjami, które przekazywane są ze stron internetowych na twardy dysk komputera Użytkownika. Cookies pozwalają stronie internetowej zapamiętać ważne informacje, które Użytkownikowi ułatwią korzystanie ze stron internetowych

Tak samo jak większość stron internetowych, tak i strony Operatora korzystają z cookies. Na postawie anonimowych danych Operator np. obserwuje ogólną liczbę osób odwiedzających jego strony.

O ile Użytkownik nie chce korzystać z plików cookies albo chce, aby przeglądarka internetowa informowała o używaniu cookies, musi dokonać odpowiednich ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jeżeli Użytkownik zablokuje wszystkie pliki cookies, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych funkcji tych stron.

Odsyłacze do innych stron

Na stronach kupka.kralovehradeckyregion.cz znajdują się odsyłacze na strony, nad którymi Operator nie ma kontroli. Jeżeli Użytkownik odwiedzi niektórą z tych stron, powinien zapoznać się z ich systemem zabezpieczenia ochrony danych osobowych. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działanie i politykę innych spółek.

Zmiany w polityce ochrony danych osobowych

Operator zastrzega sobie prawo jakkolwiek i kiedykolwiek zmienić swoją politykę ochrony danych osobowych, przy czym stan aktualny będzie zawsze umieszczony na niniejszych stronach.

Postępowanie Użytkowników

Przy korzystaniu z niniejszych stron Użytkownik nie może ingerować do systemu ich zabezpieczenia, nie może tych stron używać do przekazywania szkodliwych plików oraz usiłować przeniknąć do publicznie niedostępnych miejsc. Użytkownik jest również zobowiązany do przestrzegania prawa autorskich Operatora do tych stron.

Odpowiedzialność i przynależność prawna

Użytkownik korzysta z niniejszych stron na własną odpowiedzialność, a Operator za to nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem z tych stron będą rozstrzygane przez odpowiedni sąd w Republice Czeskiej, w zgodzie z porządkiem prawnym Republiki Czeskiej.

Roszczenia wynikające z tych uwarunkowań, które będą z jakiegokolwiek powodu nieściągalne, uważane będą za odrębne od pozostałych ustaleń umownych, i na ich ważność i wymagalność nie będą mieć wpływu.

Oświadczenie dostępności

Podmiot prowadzący niniejsze strony internetowe oświadcza, że strony te dążą tego, aby zmaksymalnizować dostępność treści i wszelkich swoich funkcji dla wszystkich użytkowników Internetu.

Treść strony została wykonana w XHTML 1.0 Transitional, wizualizacja strony wykorzystuje CSS 2.1.

Podczas tworzenia ninejszych stron internetowych były uwzględnione: Wskazówka Metodyczna MVČR (Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej) Rozporządzenia nr. 64/2008 Dz. U (rozporządzenie ws. dostępności), normy WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0, z dnia 11. 12. 2008 r.), z akcentem na spełnienie zasad poziomu A, i wskazówki metodyczne projektu „Blind Friendly Web 2.3“ Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR (Zjednoczonej organizacji niewidomych i niedowidzących Republiki Czeskiej) (z dnia 31. 3. 2005 r.).

Zalecane rozszerzenia przeglądarki

Oddajemy do dyspozycji niektóre obszerne dokumenty i informacje dodatkowe, które warto pobrać w formacie PDF W celu ich wyświetlenia trzeba zainstalować przeglądarekę Adobe Reader, którą można bezpłatnie pobrać na stronach spółki Adobe Systems, Inc.

Część dokumentów jest udostępniona w jednym z formatów aplikacji Microsoft Office. Dla wszystkich tych formatów są na stronach internetowych spółki Microsoft udostępnione przeglądarki, które można bezpłatnie pobrać i zainstalować, lub można bezpłatnie pobrać pakiet biurowy Open Office.

Informacje o autorze strony

Strony internetowe zrealizowała i zarządza nimi spółka Forrest, a.s (www.fg.cz). Prezentacja jest prowadzony w systemie publikacyjnym Edee CMS. W razie pytań lub problemów technicznych można skontaktować się z autorami strony poprzez e-mail info@fg.cz.